Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzystać z systemu

Załącznik nr 1

do Zarządzenia wewnętrznego nr 36/2017 Dyrektora Centrum Hevelianum

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW DO CENTRUM HEVELIANUM

 § 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży  i rezerwacji biletów wstępu do Centrum Hevelianum, Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdańska (zwanego dalej „Hevelianum”), ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, e-mail: recepcja@hevelianum.pl, tel.: 58 742 33 52.
 2. Zakup lub rezerwacja biletów do Hevelianum możliwe są wyłącznie  po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu zwiedzania Centrum Hevelianum”. Wyżej wymienione regulaminy są dostępne w recepcji Hevelianum oraz na stronie internetowej www.hevelianum.pl.
 3. Sprzedaż biletów obejmuje osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 4. Rezerwacja biletów obejmuje wyłącznie grupy zorganizowane.
 5. Ceny biletów wstępu do Hevelianum określa odpowiednie zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska.
 6. Aktualna oferta oraz cennik biletów do Hevelianum dostępne są w Recepcji Hevelianum oraz na stronie internetowej www.hevelianum.pl.
 7. Ceny biletów wstępu do Hevelianum podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Usługa sprzedaży biletów on-line realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.hevelianum.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”).
 9. Kupujący w celu zakupu biletów za pomocą Strony internetowej musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiających wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji przeglądarki, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies).
 10. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi odbywają się za pośrednictwem operatora płatności PayU SA (zwanym dalej „PayU”) z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495 REGON: 300523444).
 11. Usługa płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu PayU realizowana jest nieodpłatnie.
 12. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane do systemu, w tym wpisanie błędnego lub niepełnego adresu e-mail. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych podczas dokonywania zakupu.
 13. Hevelianum zastrzega sobie możliwość zmiany form, zasad sprzedaży biletów lub godzin wstępu na wybrane atrakcje. Informacje o zmianach każdorazowo podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej www.hevelianum.pl. W szczególnych przypadkach Hevelianum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które zakupiły wcześniej bilety na dane atrakcje, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot opłaty za bilety.
 14. W przypadku atrakcji okazjonalnych lub akcji promocyjnych dopuszcza się ustalenie limitów czasowych wizyty na poszczególnych wystawach.

§ 2.

Zakup biletów w recepcji Hevelianum

 

 1. Recepcja Hevelianum (zwana dalej „Recepcją”) mieści się w budynku o nazwie Koszary Schronowe (ul. Gradowa 10, 80-802 Gdańsk).
 2. Recepcja prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie na dany dzień.
 3. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 4. Sprzedaż biletów i pamiątek zamykana jest na pół godziny przed zamknięciem Hevelianum.
 5. Osoba kupująca bilet ulgowy lub uprawniona do bezpłatnego wstępu na wystawy w Hevelianum przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja ulgi jest możliwa po okazaniu pracownikowi Hevelianum dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z cennikiem.
 6. Osoba odbierająca w Recepcji bilety dla grupy zorganizowanej może w momencie odbioru dokupić bilety dodatkowe w cenie biletu grupowego pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 7. Recepcja przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze. Informacja o rodzaju akceptowanych kart płatniczych jest wywieszona w W uzasadnionych przypadkach Kierownik Recepcji może wyrazić zgodę na formę przelewową.
 8. Na życzenie osoby kupującej pracownik Recepcji wystawia fakturę VAT.
 9. Osoba kupująca zobowiązana jest do zachowania paragonu lub faktury stanowiących dowód zakupu biletu.
 10. Zakupiony bilet zawiera kod kreskowy umożliwiający otwarcie bramek wejściowo-wyjściowych oraz uprawniający do poruszania się po wystawach Hevelianum. Bilet należy zachować aż do momentu opuszczenia Hevelianum.
 11. Skasowanie biletu następuje poprzez  zeskanowanie  umieszczonego  na  nim  kodu kreskowego przez czytnik zamontowany w bramkach wejściowo-wyjściowych lub przez czytnik obsługiwany przez pracownika Hevelianum. 
 12. Kod kreskowy można zeskanować z biletu papierowego zakupionego w Recepcji lub z wydrukowanego we własnym zakresie biletu elektronicznego. Na podstawie okazanego biletu elektronicznego bilety papierowe można odebrać również w Recepcji.
 13. Osoba kupująca ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie osobom W  przypadku  zgłoszenia  się  do  Hevelianum  kilku  osób  z  tym  samym biletem, upoważnioną do skorzystania z zakupionych atrakcji będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) osoba podająca dane do formularza rezerwacji lub zakupu biletów, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Hevelianum wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia rezerwacji oraz sprzedaży biletów.
 15. Hevelianum zastrzega sobie  prawo  wstrzymania  sprzedaży  biletów  w związku  z osiągnięciem dopuszczalnej liczby zwiedzających przebywających w poszczególnych budynkach Hevelianum.
 16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu nie ma możliwości wydania nowego.

 § 3.

Rezerwacja telefoniczna biletów do Hevelianum

 

 1. W ramach  rezerwacji  telefonicznej  można  zarezerwować  wyłącznie  bilety grupowe.
 2. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 58 742 33 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
 3. Rezerwując bilety  telefonicznie,  należy  podać  dane  osoby  lub  instytucji, dla  której kupowane  są    Formularz  wypełnia  pracownik  Hevelianum na  podstawie  danych podanych  przez  osobę  dokonującą  rezerwacji.  Podczas  rezerwacji  konieczne  jest podanie liczby  wszystkich  osób  chcących  wziąć  udział     w  wizycie oraz  uprawnień  do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów.  
 4. Rezerwując bilety  telefonicznie,  wraz  z  podaniem  adresu  e-mail,  osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz.U.  , poz. 710). Zgoda  na  dostarczanie  faktur w  formie  elektronicznej  nie wyłącza prawa wystawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 5. Po dokonaniu  rezerwacji,  na  podany podczas rezerwacji adres  e-mail, zostanie  wysłana wiadomość zawierająca numer rezerwacji oraz dane niezbędne do jej opłacenia.
 6. Rezerwacja telefoniczna uzyskuje status  potwierdzonej  po  dokonaniu  opłaty za bilety, przelewem na  rachunek  bankowy Hevelianum podany w wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym (decyduje data uznania rachunku bankowego Hevelianum) lub dokonaniu opłaty w Recepcji, w ciągu 7 dni od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej, jednak nie później niż 3 dni przed wizytą. Dokonując  rezerwacji  telefonicznej  z krótszym wyprzedzeniem, opłaty za rezerwację można dokonać w Recepcji w dniu planowanej wizyty, przed jej rozpoczęciem. Rezerwacja dokonana w wyżej wymienionym terminie nie podlega zmianom.
 7. Przy dokonywaniu  opłaty  za  rezerwację  w  tytule  płatności  należy  podać  numer rezerwacji. Każda rezerwacja musi być opłacona oddzielnie. Tylko kwota opłaty zgodna z tą podaną na potwierdzeniu rezerwacji będzie akceptowana. W przypadku niezgodności kwoty wpłaty z kwotą odpowiadającą rezerwacji opłata zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (o ile wystąpią), a rezerwacja anulowana.
 8. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Potwierdzenie rezerwacji opłaconej zostanie wysłane na podany podczas rezerwacji adres e-mail. Papierowe bilety należy odebrać w recepcji Hevelianum w dniu wizyty, na 10 minut przed jej rozpoczęciem.

 § 4.

Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 

 1. Jako zakup biletów indywidualnych rozumie się jednorazowe nabycie biletów w ilości nie większej niż 9 szt.
 2. Każdy zakup biletów za pomocą Strony internetowej wymaga uiszczenia opłaty poprzez dokonanie transakcji za pośrednictwem sytemu PayU, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów.
 3. Podczas zakupu biletów należy dokonać wyboru dnia i godziny wizyty w Hevelianum, atrakcji, rodzaju i ilości biletów, a następnie w formularzu wpisać wymagane dane: imię i nazwisko kupującego, numer  telefonu,  adres  e-mail oraz miejscowość.
 4. Zakupu biletów dla osób indywidualnych na atrakcje z oferty stałej Hevelianum można dokonać maksymalnie z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, ale nie później niż na 1 godzinę przed terminem wizyty. W przypadku atrakcji okazjonalnych ww. termin ustala się indywidualnie.
 5. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura” oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełne dane osobowe oraz adres. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana na wskazany przez kupującego adres e-mail.
 6. Opłaty należy dokonać w ciągu 15 minut od momentu zakończenia rezerwacji,
  za pomocą dostępnego systemu płatności elektronicznej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na Stronie internetowej, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji oraz dzień wizyty w Hevelianum. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Każdej transakcji zakupu biletów za pomocą Strony internetowej dla osób indywidualnych nadawany jest indywidualny numer. Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną. Bilety należy wydrukować. Papierowe bilety można również odebrać w Recepcji na podstawie okazanego biletu elektronicznego.
 8. Bilet uprawnia  do  wejścia  na wystawy o konkretnej godzinie, z tym że realizacja  biletu może nastąpić nie wcześniej niż 10 minut przed godziną, na jaką był on zakupiony. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy bilet nie został wykorzystany z winy Hevelianum.
 9. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ochronę biletów  na swojej skrzynce pocztowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.

 § 5.

Rezerwacja biletów on-line dla grup zorganizowanych

 

 1. Jako grupę zorganizowaną rozumie się grupę liczącą co najmniej 10 osób.
 2. Zakup internetowy biletów grupowych jest możliwy dla grup liczących nie więcej niż 30 osób. W przypadku grup większych obowiązuje rezerwacja telefoniczna (58 742 33 52).
 3. Do bezpłatnego wstępu na wystawy w Hevelianum uprawniony jest jeden opiekun grupy zorganizowanej na każde rozpoczęte 10 osób.
 4. Rezerwacji grupowych można dokonać za pomocą Strony internetowej z maksymalnie  3-miesięcznym wyprzedzeniem, ale nie później niż 7 dni przed planowaną wizy W przypadku krótszych terminów możliwa jest wyłącznie rezerwacja telefoniczna.
 5. Każdej rezerwacji biletów grupowych za pomocą Strony internetowej nadawany jest indywidualny numer.
 6. Rezerwacja biletów grupowych za pomocą Strony internetowej wymaga uiszczenia opłaty poprzez dokonanie oddzielnej transakcji w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów.
 7. Podczas rezerwacji biletów grupowych należy dokonać wyboru dnia i godziny wizyty w Hevelianum, atrakcji i ilości biletów, a następnie w formularzu wpisać wymagane dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail oraz pełną nazwę instytucji.
 8. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura” oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełną nazwę instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana na wskazany przez osobę rezerwującą adres e-mail.
 9. Opłatę za rezerwację należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu dokonania rezerwacji za pomocą Strony internetowej, jednak nie później niż 3 dni przed wizytą. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na Stronie internetowej, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji oraz dzień wizyty  w Hevelianum. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanych terminach rezerwacja zostaje anulowana.
 10. Po uiszczeniu opłaty rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej.
 11. Potwierdzenie rezerwacji opłaconej zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Papierowe bilety należy odebrać w recepcji Hevelianum w dniu wizyty, jednak nie później niż na 10 minut przed jej rozpoczęciem.

 § 6.

Zwroty

 

 1. Zwrot biletów indywidualnych możliwy jest w terminie do 7 dni kalendarzowych przed datą wizyty w Hevelianum. Bilety indywidualne zakupione w terminie krótszym niż  7 dni przed datą wizyty nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot biletów grupowych możliwy jest w terminie do 14 dni przed datą wizyty. Bilety grupowe  zakupione  w  terminie  krótszym  niż  14  dni kalendarzowych przed datą wizyty nie podlegają zwrotowi.  Zwrot biletów nie może spowodować zmiany statusu grupy na osoby indywidualne.
 3. Zwrot biletów  na  zajęcia  edukacyjne jest  możliwy  pod warunkiem, że pozostała w rezerwacji liczba biletów na zajęcia nie jest mniejsza niż liczba biletów na wystawy.
 4. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba dokonująca transakcji, po uprzednim wysłaniu wniosku na adres siedziby Hevelianum z dopiskiem „zwrot” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@hevelianum.pl. O dochowaniu terminów, o których mowa w  1 i 2 niniejszego paragrafu, decyduje data otrzymania wniosku.  
 5. Wniosek o zwrot powinien zawierać następujące dane: numer i datę transakcji, datę wizyty, liczbę biletów do zwrotu, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot oraz dane adresowe. Realizowane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane dane, w terminach, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 6. Kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w kwocie 5,00 złotych brutto od całej transakcji. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Hevelianum może wyrazić zgodę na przeniesienie terminu wizyty grupy zorganizowanej na inny termin. Odpowiedni wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@hevelianum.pl.

 § 7.

Opłata za organizację urodzin w Hevelianum

 

 1. Rezerwacja terminu organizacji urodzin w Hevelianum możliwa jest w ramach  rezerwacji  telefonicznej lub bezpośrednio w Recepcji.
 2. Po dokonaniu  rezerwacji,  na  podany podczas rezerwacji adres  e-mail, zostanie  wysłana wiadomość zawierająca dane niezbędne do jej opłacenia.
 3. Rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej po uiszczeniu zadatku w wysokości 50% opłaty podstawowej za organizację urodzin, wynikającej z odpowiedniego Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, przelewem na rachunek  bankowy Hevelianum podany  w wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym (decyduje data uznania rachunku bankowego Hevelianum) lub dokonaniu wpłaty bezpośrednio w Recepcji, w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji, jednak nie później niż 7 dni przed planowanymi urodzinami. Resztę płatności należy uregulować w dniu organizacji urodzin w Recepcji, przed rozpoczęciem urodzin.
 4. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanymi urodzinami, uiszczenie zadatku możliwe jest wyłącznie w Recepcji w dniu dokonania rezerwacji.
 5. W przypadku nieuiszczenia zadatku w terminach, o których mowa w ustępach poprzedzających, rezerwacja zostaje anulowana.
 6. W przypadku rezygnacji organizatora z rezerwacji po wpłaceniu zadatku, rezerwacja zostanie anulowana a zadatek przepada w całości na rzecz Hevelianum. W przypadku odwołania urodzin przez Hevelianum, organizator otrzyma w ciągu 14 dni zwrot zadatku w całości na wskazany przez niego rachunek bankowy. W takim przypadku organizatorowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani odsetki.
 7. Do organizacji urodzin §4 nie stosuje się.

 § 8.

Reklamacje

 

 1. Składanie reklamacji płatności odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@hevelianum.pl.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi sprzedaży internetowej niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych; powoływanie się na okoliczności związane z działalnością banków lub instytucji rozliczeniowych, z których korzysta kupujący; inne okoliczności związane  z działalnością podmiotów, za których działania Hevelianum nie odpowiada.
 4. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, kupujący zostanie o tym poinformowany i podana zostanie przyczyna przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać informację, czy reklamacja jest uwzględniona, czy nie. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, podane zostanie uzasadnienie decyzji.

 § 9.

Postanowienia końcowe

 

 1. Hevelianum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed skorzystaniem z wybranej atrakcji (np. legitymacje szkolne/studenckie, itp.). W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymania zniżki pracownicy Hevelianum mają prawo odmówienia wstępu.
 2. Hevelianum zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usługi sprzedaży internetowej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Hevelianum zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości w Recepcji oraz na stronie internetowej www.hevelianum.pl.

 

© 2019 HEVELIANUM