Terms of condition

§1. Postanowienia ogólne

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Hevelianum jest prowadzenie działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, prospołecznych oraz w działań w zakresie ochrony środowiska.
 2. Hevelianum ma swoją siedzibę w Gdańsku (adres: ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk).
 3. Hevelianum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.
 4. Hevelianum zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta oraz inne dni, wyznaczone przez Dyrektora Hevelianum.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia udostępniane są na stronie internetowej: hevelianum.pl oraz w kasie Hevelianum.
 6. W budynkach Hevelianum zabrania się:
 7. wprowadzania wózków dziecięcych, rowerów czy hulajnóg - należy pozostawić je w miejscu wskazanym przez obsługę Hevelianum;
 8. wprowadzania zwierząt - zwierzęta powinny zostać przed budynkiem pod nadzorem osoby dorosłej. Zakaz nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących;
 9. wnoszenia na teren budynków Hevelianum broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia;
 10. palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych i używania środków odurzających (w tym alkoholu);
 11. prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody Hevelianum;
 12. spożywanie posiłków i napojów w miejscach innych niż dozwolone;
 13. biegania i ślizgania po posadzkach;
 14. wnoszenia dużych toreb i plecaków;
 15. zakłócania spokoju innych zwiedzających;
 16. prowadzenia agitacji politycznej;
 17. fotografowania i filmowania na cele inne niż prywatne bez wcześniejszej zgody Hevelianum;
 18. samowolnego włączania lub wyłączania oświetlenia na terenie budynków Hevelianum oraz wstępu do pomieszczeń technicznych.
 19. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Obsługa Hevelianum może odmówić wpuszczenia dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, pozbawionych wymaganej opieki.
 20. Teren Hevelianum objęty jest systemem monitoringu wizualnego oraz ochroną fizyczną.
 21. Obraz z kamer rejestrowany jest cyfrowo. Zapis z monitoringu może być wykorzystywany wyłącznie w celu ustalenia sprawców uszkodzeń wystaw, dewastacji budynków lub innych czynów zabronionych.
 22. Firma realizująca zadania ochrony Hevelianum upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 23. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie danego budynku Hevelianum zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi Hevelianum i ochrony.
 24. Udział w atrakcjach oferowanych przez Hevelianum jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku w celach statutowych Hevelianum, o ile uczestnik bez zgłosił swojego zastrzeżenia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Hevelianum z tego tytułu. Uczestnik, który zgłosił zastrzeżenie, zobowiązany jest do umożliwienia Hevelianum niezakłóconego dokumentowania swojej działalności. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do poinformowania opiekunów prawnych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką, o treści niniejszego postanowienia Regulaminu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad asperiores cumque dolore earum expedita id impedit ipsum laboriosam nam, nihil obcaecati odio praesentium quasi quos soluta ullam, velit. Accusantium aliquam autem corporis cum deserunt eveniet exercitationem facere fuga fugit, illum itaque laboriosam, magni maiores neque numquam odit officia optio sint?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad asperiores cumque dolore earum expedita id impedit ipsum laboriosam nam, nihil obcaecati odio praesentium quasi quos soluta ullam, velit. Accusantium aliquam autem corporis cum deserunt eveniet exercitationem facere fuga fugit, illum itaque laboriosam, magni maiores neque numquam odit officia optio sint?